Kabelmontør

Fag til kurset:
Kabelmontage - føringsveje
Skolefagkode: 48259
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 8847,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8847,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør.

Formål:
Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne håndtere føringsveje for kabler korrekt og efter gældende love og regler.Kurset er en del af et uddannelsesforløb til kabelmontør

Indhold:
Deltageren ·  kan, ud fra viden om føringsveje og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform, oplægge og fastgøre føringsveje for kabler ·  Kan foretage korrekt oplægning og håndtering af føringsveje under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ·  har viden om de almindelige el-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger, fx plan- og bygningstegninger ·  kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse ·  har kendskab til dokumentation af eget arbejde.
Kabelmontage - kabler
Skolefagkode: 48260
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1860,00 kr.
Pris for ledige: 13160,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 13160,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør og som har gennemført kurset: Kabelmontage - føringsveje eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne montere kabler korrekt og efter gældende love og regler.Kurset er en del af et uddannelsesforløb til kabelmontør.

Indhold:
Deltageren: ·  kan trække og fastgøre kabler ud fra viden om kabeltyper og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform ·  kan foretage korrekt oplægning og håndtering af kabler under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ·  kan deltageren efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder ·  har kendskab til dokumentation af eget arbejde.
Kabelmontør - overdragelse
Skolefagkode: 48262
Varighed: 8,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 992,00 kr.
Pris for ledige: 7121,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7121,60 kr.

Målgruppe
Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der på baggrund af relevant uddannelses- og/eller arbejdsmæssig erfaring har et godt kendskab til el-relaterede tegninger og diagrammer, og på sikker måde kan udføre korrekt oplægning af alle former for føringsveje og kabelsystemer; samt har kendskab til såvel anvendt el-materiel, som de love, regler og standarder, der fastsætter korrekt anvendelse af materiellet, herunder også lovbefalet udførsel af brandtætninger.Kurset henvender sig til deltagere, der har gennemført forløb 1 (48259 + 48260), forløb 2 (48261, 48263 og 40747)eller forløb 3 (48261) eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
Afsluttende modul til kabelmontør. Overdragelse og dokumentation af eget kabelmontagearbejde samt afsluttende kabelmontørprøve.

Indhold:
Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt håndtering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og ophængningsform. Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder: ·  dokumentere eget arbejde ·  foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation ·  udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Ovenstående sker med baggrund i viden om: ·  egnede materialer til føringsveje ·  korrekte træknings- og opsætningsformer ·  kabeltyper ·  adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje ·  love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø ·  relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser ·  typiske el-symboler ·  diagramlæsning ·  dokumentation af eget arbejde.
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Skolefagkode: 45362
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 930,00 kr.
Pris for ledige: 2601,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2601,75 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Du lærer at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.

Indhold:
Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannel-se, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalifi-cering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 38,0 dage
Deltagerpris 5022,00 kr.
Pris for ledige 31730,85 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 31730,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kabelmontør
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen